Latest Results for Uttarakhand

06 Feb 2019 Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhalaya BSC (Food Technology) 4th Sem Exam Result 2016-2019 02 Feb 2019 Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhalaya M.SC. Fishries Science (Aquaculture) 2nd Sem Exam Result 2017-2019 M.SC (Botany) 2nd Sem Exam Result 2018 (Batch 2017-2019) Master Of Science (Agriculture) Botany 2nd Sem Exam Result 2018 (Batch 2017-2019) BA Tourism 2nd Sem Exam Result 2017-2020 M.SC Entomology 4th Sem Exam Result 2019 (Batch 2016-2018) 01 Feb 2019 Kumaun University Nainital LL.M. 4th Sem Exam Result 2018 29 Jan 2019 Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhalaya Master Of Science (Horticulture) 2nd Sem Exam Result 2018 (Batch 2017-2019) 24 Jan 2019 Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhalaya Msc Entomology 2nd Sem Exam Result 2017-2019 Master in Hospital Administration 4th Sem Exam Result 2018 (Batch 2016-2018) Master in Public Health Exam Result 2018 (Batch 2017-2019) 22 Jan 2019 Hemwati Nandan Bahuguna Garwal University B.SC. (Agriculture) 2nd Sem Exam Result 2018 (Batch 2017-21) 10 Jan 2019 Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhalaya B.Sc. (Computer Science) 2nd Sem Exam Result 2018 (Batch 2017-2020) 08 Jan 2019 Kumaun University Nainital B.Com 1st Sem Exam Result 2018 (AFTER BACK PAPER) B.Com 2nd Sem Exam Result 2018 (AFTER BACK PAPER) B.SC 2nd Sem (Special Back) Exam Result 2018 03 Jan 2019 Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhalaya Master Of Science (Agriculture) Agronomy 2nd Sem Exam Result 2018 (Batch 2017-2019) 02 Jan 2019 Kumaun University Nainital LL.M. 4th Sem Exam Result 2017 27 Dec 2018 Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhalaya B.Sc Agriculture 4th Sem Exam Result 2018 (Batch 2016-2020) 19 Dec 2018 Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhalaya Bachelor of Fine Art 3rd Year Exam Result 2018 (Batch 2015-2019) 18 Dec 2018 Kumaun University Nainital B.C.A. 1st Sem (After Backpaper) Exam Result 2018 B.C.A.2nd Sem (After Backpaper) Exam Result 2018 B.C.A.4th Sem (After Backpaper) Exam Result 2018 B.C.A.3rd Sem (After Backpaper) Exam Result 2018 B.C.A. Final 6th Sem (After Backpaper) Exam Result 2018 B.C.A. 5th Sem Special Back Exam Result 2018 18 Dec 2018 Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhalaya Bachelor of Journalism (Mass Comm) 4th Sem Exam Result 2018 Batch(2016-2019) Bachelor of Journalism (Mass Comm) 2nd Sem Exam Result 2018 Batch(2017-2020) M.Sc. (MICRO BIOLOGY) 2nd Sem Exam Result 2018(Batch 2017-2019) 17 Dec 2018 Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhalaya Bachelor of Hotel Management 2nd Sem Exam Result 2018 (Batch 2017-2021) 15 Dec 2018 Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhalaya B.A.(Honours) of Journalism And Mass Communication 2nd Sem Exam Result 2018 (Batch 2017-2020) B.A.(Honours) of Journalism And Mass Communication 4th Sem Exam Result 2018 (Batch 2016-2019) Bachelor of Journalism And Mass Communication 6th Sem Exam Result 2018 (Batch 2015-2018) 15 Dec 2018 Hemwati Nandan Bahuguna Garwal University B.SC. (Agriculture) 6th Sem Exam Result 2018 [Batch 2015-2019] 14 Dec 2018 Kumaun University Nainital B.H.M.S. 4th Professional Exam Result 2018 13 Dec 2018 Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhalaya B.S.C. Agriculture 6th Sem Exam Result 2018 (Batch 2015-2019) 11 Dec 2018 Uttarakhand Technical University Notice- Technical Course Odd Semester Session 2018- 19 Notice- Professional & Law Exam 2018-19 Time Table- Technical Course Odd Semester Theory Exam 2018 08 Dec 2018 Kumaun University Nainital M.Ed. 4th Sem Exam Result 2018 B.B.A. Final 6th Sem (After Backpaper) Exam Result 2018 B.B.A. 4th Sem (After Backpaper) Exam Result 2018 B.B.A. 5th Sem (After Backpaper) Exam Result 2018 08 Dec 2018 Gurukula Kangri Vishwavidyalaya B.Tech (Non CBCS Pattern) Exam Result 2018 07 Dec 2018 Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhalaya B.S.C. Agriculture 2nd Sem Exam Result 2018 (Batch 2017-2021) 06 Dec 2018 Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhalaya B.SC (Horticulture) 4th Sem Exam Result 2018 (Batch 2016-2020) 05 Dec 2018 Kumaun University Nainital B.VOC (Automobile Technology) 6th Sem (Final) Exam Result 2018